Pravila nagradne igre

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V VELIKI NAGRADNI IGRI »LOV NA ABRAHAMOV ZAKLAD«

I. PRAVILA NAGRADNE IGRE »LOV NA ABRAHAMOV ZAKLAD«

Nagradna igra poteka od 1. 4. 2014 do 10. 12. 2014.
Žrebanje bo izvedeno 19. 12. 2014. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so opravili nakup oz. nakupe ali poslali oz. oddali kupone ali obrazce za sodelovanje v času od 1. 4. 2014 do 10. 12. 2014. Žrebanje bo izvedeno računalniško na sedežu Mladinske knjige Založbe d.d., v prisotnosti 3-članske komisije in notarja. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihova imena pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljena na spletni strani www.mladinska.com/zaklad.
Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo, posredujejo svoje podatke in prevzamejo nagrado le na podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Mladoletne osebe in osebe z delno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo v nagradni igri ne morejo sodelovati z nakupom preko telefona ali spleta oz. z izpolnitvijo spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri. Zaposleni v Mladinski knjigi in njihovi družinski člani v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Razpisana prva nagrada je v bruto vrednosti. V skladu z Zakonom o dohodnini je organizator nagradne igre dolžan plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade. Prejemnik nagrade bo prejel neto vrednost nagrade, to je bruto vrednost nagrade, zmanjšana za akontacijo dohodnine v višini 25 %, nakazano na transakcijski račun nagrajenca.
Druge razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Nagrade v naravi bodo posameznim nagrajencem izročene v naravi in jih ni mogoče zamenjati za gotovino. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad v naravi obračunal in plačal dohodnino.
Nagrajenec bo prejel posamezno nagrado pod pogojem, da sporoči svojo davčno številko in davčno izpostavo ter številko transakcijskega računa in druge osebne podatke na obrazcu, ki ga prejme po pošti. Nagrade so neprenosljive. Nagrajenec mora zahtevane podatke sporočiti do 19. 2. 2015. Če posamezni nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov do 19. 2. 2015, se posamezna nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Nagrajenec po preteku zgoraj navedenega datuma izgubi pravico do prevzema posamezne nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Prva nagrada bo nakazana na transakcijski račun nagrajenca. Ostale nagrade se predajo v dogovoru z nagrajencem, osebno ali pošljejo po pošti, v tem primeru je poštnina poravnana. Ob osebnem prevzemu nagrade se mora nagrajenec izkazati z osebnim dokumentom ali obvestilom o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti njegovi straši oz. zakoniti zastopniki. Pri prevzemu nagrade po pošti, bomo nagrado poslali le ob predhodni pisni privolitvi njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov. V tem primeru bomo nagrajencu po pošti poslali obrazec, ki ga izpolnijo in podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik. Ko prejmemo izpolnjen obrazec, bomo po pošti nagrajencu poslali nagrado.
Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z javno objavo svojega imena in fotografije.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 5049130000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.


II. NAGRADNI SKLAD


Nagradni sklad obsega prvo nagrado v bruto vrednosti 5.000,00 € in druge nagrade v naravi v skupni neto vrednosti 4.584,55 €. Skupni nagradni sklad nagradne igre znaša 11.112,74 € v bruto vrednosti.

1. nagrada (1 x zlata skrinja) : 5.000,00 € v bruto vrednosti.
Izžrebanec prve nagrade bo prejel neto vrednost nagrade, to je bruto vrednost nagrade, zmanjšana za akontacijo dohodnine v višini 25%, nakazano na transakcijski račun nagrajenca.

2. - 3. nagrada (2 x srebrna skrinja): knjige Mladinske knjige Založbe v vrednosti 500,00 € po izboru nagrajenca. Knjige nagrajenec izbere naenkrat in ne sukcesivno.
4.- 8. nagrada (5 x bronasta skrinja): Velika ilustrirana otroška enciklopedija v vrednosti 109,80 €

9.- 17. nagrada (9 x bronasta skrinja): masažna blazina Shiatsu MG 140 in knjiga Popolna masaža telesa v skupni vrednosti 109,75 €

18. – 19. nagrada ( 2x bronasta skrinja): cvrtnik Ariete in knjiga Sodobna slovenska kuharica v skupni vrednosti 86,81 €

20. – 23. nagrada (4 x bronasta skrinja): opekač kruha Ariete in knjiga Kruh vsakdanji in praznični v skupni vrednosti 80,59 €

24. – 27. nagrada (4 x bronasta skrinja): set brisač Svilanit 4-delni in knjiga Stare modrosti v skupni vrednosti 74,39 €

28. – 33. nagrada (6 x bronasta skrinja) : knjiga Zdravstveni vodnik za vso družino v vrednosti 59,95 €

34. – 37. nagrada (4 x bronasta skrinja): palačinkar Clatronic in knjiga Kuharica za mlade v skupni vrednosti 56,85 €

38. – 50. nagrada (13 x bronasta skrinja): set steklenica in kozarec Jamie Oliver in knjiga 30 minut za kosilo v skupni vrednosti 56,76 €

Skrinje niso del nagrad.


Organizator nagradne igre, družba Mladinska knjiga Založba d.d., lahko med potekom nagradne igre poveča nagradni sklad in organizira dodatna ali izredna žrebanja. Dodatne nagrade se podeljujejo v skladu s temi pravili oziroma pravili dodatnih oz. izrednih žrebanj, ki bodo objavljena naknadno, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega ali izrednega žrebanja V dodatna oz. izredna žrebanja se, ob posebej izdanih dokumentih za sodelovanje, uvrstijo tudi vsi dokumenti za sodelovanje v tej nagradni igri, če so poslani pravočasno v skladu s temi pravili (točka IV).

 

III. VAROVANJE PODATKOV

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma dejanjem, iz katerega je razvidna privolitev, izraža soglasje s pravili te nagradne igre ter dovoljuje, da družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba Založništvo d.o.o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja izvedbe nagradne igre v skladu z njenimi pravili in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje ter da posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.


IV. NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V žrebanjih sodelujejo vsi nakupi, kuponi in elektronski obrazci ter drugi dokumenti za sodelovanje, oddani do datuma, navedenega v pravilih nagradne igre.

Vsakemu sodelujočemu v nagradni igri se avtomatično določi številka, s katero sodeluje v žrebanju. V primeru, da sodelujoči opravi več nakupov, odda več kuponov, certifikatov ali drugih dokumentov za sodelovanje, se mu za vsako sodelovanje določi dodatna nova številka. Žrebanje nagradne igre bo izvedeno računalniško po sistemu naključno izžrebane številke ob prisotnosti 3-članske komisije in notarja, ki bo potrdil verodostojnost žrebanja in zapisnika.

SODELOVANJE PO POŠTI ALI TELEFONU
Sodeluje lahko vsak, ki od prodajne poti Prodaja po pošti prejme po pošti promocijsko gradivo s priloženim kuponom, certifikatom, knjižico ali drugim dokumentom za sodelovanje ali pa je deležen klica iz telefonskega studia ter se odzove najkasneje do 10. 12. 2014.

Sodelovanje z nakupom (kupon DA):
Sodelujete lahko z vsakim nakupom od 1. 4. 2014 do 10. 12. 2014 preko ponudb Prodaje po pošti ali z nakupom preko telefonskega studia. Za sodelovanje v nagradni igri mora prejemnik ustrezen izpolnjen dokument (naročilnico, kupon ali obrazec za naročanje) poslati na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Direktno trženje, 1536 Ljubljana, ali pa se odzvati na ponudbo po telefonu, najkasneje do 10. 12. 2014.
S telefonskim nakupom v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

Sodelovanje brez nakupa (kupon NE):
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Prejemnik promocijskega gradiva sodelovanje potrdi s tem, da ustrezen izpolnjen dokument (kupon ali obrazec za sodelovanje), ki ga prejme po pošti, pošlje na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Direktno trženje, 1536 Ljubljana najkasneje do 10. 12. 2014.


SODELOVANJE PREKO SPLETNE STRANI
Preko spletne strani www.mladinska.com/krog sodelujete v nagradni igri z vsakim nakupom na omenjeni spletni strani. Sodelujete lahko tudi z nakupom na drugih objavljenih spletnih naslovih v promocijskih gradivih Prodaje po pošti.
Ker nakup ni pogoj za sodelovanje, lahko obiskovalci spletnih strani v nagradni igri sodelujete tudi tako, da izpolnete in pošljete poseben elektronski obrazec, ki je objavljen na naslovu www.mladinska.com/zaklad, najkasneje do 10.12.2014. Sodelovanje v nagradni igri preko spletnih obrazcev je omejeno. Spletni obrazec lahko izpolnite največ enkrat mesečno, vse do konca trajanja nagradne igre. V primeru, da boste obrazec izpolnili pogosteje, bo program upošteval samo en obrazec na mesec.
Prav tako s spletnim nakupom oziroma izpolnitvijo spletnega obrazca v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

SODELOVANJE S POSEBEJ NAVEDENIM NAČINOM ODDAJE
V žrebanju sodelujejo tudi na drug način oddani obrazci za sodelovanje (s posebej navedenim načinom oddaje, kot je npr. oddaja na mestu dogodka, sejma, promocije), ki jih za namen nagradne igre »Lov na abrahamov zaklad« izda Prodaja po pošti.

SODELOVANJE V DODATNIH ŽREBANJIH
Morebitne dodatne nagrade in datumi morebitnih dodatnih žrebanj bodo za posamezno dodatno žrebanje sproti objavljeni, vendar najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom dodatnega žrebanja. Nakupi in dokumenti, ki sodelujejo v žrebanju te nagradne igre, se lahko prenesejo v dodatna žrebanja. V morebitnih dodatnih žrebanjih sodelujejo nakupi (kupon DA), kuponi, obrazci ter drugi dokumenti za sodelovanje (npr. kupon NE ali spletni obrazec), oddani na zgoraj navedene načine v 7 dneh od prejema ponudbe oz. promocijskega gradiva za sodelovanje . Če ponudbo oz. promocijsko gradivo za sodelovanje prejmete v zadnjem tednu pred končnim rokom za dodatno žrebanje, je treba dokumente za sodelovanje oddati do končnega roka.

V. DOSTOPNOST

Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na spletni strani www.mladinska.com/zaklad. Sodelujoči v nagradni igri s podpisom na kuponu, oddajo elektronskega obrazca ali potrjenim naročilom potrjujejo, da so seznanjeni s pravili te nagradne igre, in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.
 

Pridružite se nam na Facebooku!

FacebookVabljeni v skupino ljubiteljev branja Radi beremo!

Bodite obveščeni!

Prijavite se na E-novice Mladinske knjige

Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana

E-naslov: info@mladinska.com
Telefon: 01 241 30 00

Postanimo prijatelji!

slika slika slika
  

(c) Mladinska knjiga, vse materialne pravice so last Mladinske knjige.